Säännöt

Intruder Club Finland säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Intruder Club Finland ja sen kotipaikka on Tampere.

 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräkulttuuria Suomessa, keskittyen ensisijaisesti Suzuki Intruder  merkkisillä ajoneuvoilla ajavien moottoripyöräilijöiden asioiden ja yleisten etujen edistämiseen sekä edistää Intruder merkin tunnettavuutta Suomessa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, ajoharjoittelua,kokoontumisajoja sekä tarjoaa jäsenilleen foorumin, jolla jäsenistö voi toimia omien moottoripyöräilyyn liittyvien asioidensa edistämiseksi.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Lisäksi yhdistys voi myydä kerhotuotteita sekä järjestää arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan.

  Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenrekisteri

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

  Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti hakemuskaavakkeella kotisivuiltamme tai postitse.

  Kannatusjäseneksi voi hakea jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

  Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä, jota voidaan pitää kaikkien jäsenten luettavissa yhdistyksen kotisivuilla, jokaisen jäsenen antaessa siihen suostumuksensa.

 1. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

  Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksuhuomautuksesta huolimatta maksanut vuosikokouksessa määrättyä jäsenmaksua.

  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on aiheuttanut yhdistykselle ja sen toiminnalle huomattavaa vahinkoa ja haittaa tai muutoin toiminnallaan vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai muutoin toiminnallaan liittänyt yhdistykseen huomattavaa negatiivista julkisuutta.

  Yhdistys ei palauta jäsenen jäsenmaksua, jos jäsen eroaa tai erotetaan.

  Yhdistys ei palauta liittymismaksua jäsenen erotessa tai, jos jäsen erotetaan yhdistyksestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Uuden varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymismaksu määrätään, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, yhdistyksen syyskokouksessa.

  Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

 1. Yhdistyksen hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä viisi muuta varsinaista jäsentä, sekä kolme varajäsentä.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

  Muut toimihenkilöt hallitus voi nimetä avukseen keskuudestaan tai sen ulkopuolelta.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa toimikautena tai tarvittaessa.

  Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

  Äänet ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

 1. Yhdistyksen vuosikokoukset sekä muut kokoukset

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa ja syyskokous heinä-marraskuussa hallituksen määrämänä aikana hallituksen määräämässä paikassa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii.

  Tällöin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30 vrk) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokoukseen mennessä kuluvan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksunsa, yksi ääni.Myös valtakirjalla saa äänestää. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut annetuista äänistä yli puolet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle siten, että kutsu laitetaan yhdistyksen nettisivulle vähintään 14 vrk ja enintään 28 vrk ennen kokousta.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (tammi-maaliskuussa) käsitellään seuraavat asiat:

1) yhdistyksen toimintakertomus

2) tilinpäätös

3) esitetään toiminnantarkastajan lausunto

4) vahvistetaan tilinpäätös

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille tai toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida myöntää

6) käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten hallitukselle esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa (heinä-marraskuussa) käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

2) vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi

3) esitetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja.

5) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (5) ja varajäsenet (3)

6) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7) käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten hallitukselle esittämät asiat.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme-neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

X