Preloader images
Preloader icon

Säännöt

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Intruder Club Finland ja sen kotipaikka on Tampere.

 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräkulttuuria Suomessa, keskittyen ensisijaisesti Suzuki Intruder merkkisillä ajoneuvoilla ajavien moottoripyöräilijöiden asioiden ja yleisten etujen edistämiseen sekä edistää Intruder merkin tunnettavuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, ajoharjoittelua, kokoontumisajoja sekä tarjoaa jäsenilleen foorumin, jolla jäsenistö voi toimia omien moottoripyöräilyyn liittyvien asioidensa edistämiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Lisäksi yhdistys voi myydä kerhotuotteita sekä järjestää arpajaisia asianomaisen luvan hankittuaan. Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenrekisteri

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti hakemuskaavakkeella kotisivuiltamme tai postitse. Kannatusjäseneksi voi hakea jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Hallitus voi valita kunniajäseneksi henkilön, joka pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi.

 1. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksuhuomautuksesta huolimatta maksanut syyskokouksessa määrättyä jäsenmaksua. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on aiheuttanut yhdistykselle ja sen toiminnalle huomattavaa vahinkoa ja haittaa tai muutoin toiminnallaan vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai muutoin toiminnallaan liittänyt yhdistykseen huomattavaa negatiivista julkisuutta. Yhdistys ei palauta jäsenen jäsenmaksua, jos jäsen eroaa tai erotetaan. Yhdistys ei palauta liittymismaksua jäsenen erotessa tai, jos jäsen erotetaan yhdistyksestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Uuden varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymismaksu määrätään, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

 1. Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.   Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen, jotka ovat olleet hallituksessa kaksi (2) kalenterivuotta.  Varajäsenistä varsinaiseksi jäseneksi nousee, varsinaisen jäsenen erotessa kesken kauden, pidempään tehtävässään ollut varajäsen.

Erovuoroinen voidaan valita uudelleen hallitukseen.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut toimihenkilöt hallitus voi nimetä avukseen keskuudestaan tai sen ulkopuolelta.  Hallitus kokoontuu joko puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa toimikautena tai tarvittaessa. Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

 1. Yhdistyksen vuosikokoukset sekä muut kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa ja syyskokous heinä-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana hallituksen määräämässä paikassa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii. Tällöin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30 vrk) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokoukseen mennessä kuluvan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksunsa, yksi ääni. Myös kunniajäsenellä on äänioikeus. Valtakirjalla saa äänestää. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut annetuista äänistä yli puolet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle siten, että kutsu laitetaan yhdistyksen nettisivulle vähintään 14 vrk ja enintään 28 vrk ennen kokousta.

 1. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa (tammi-maaliskuussa) käsitellään seuraavat asiat:
1) yhdistyksen vuosikertomus
2) tilinpäätös
3) esitetään toiminnantarkastajan lausunto
4) vahvistetaan tilinpäätös
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille tai toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida myöntää
6) käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten hallitukselle esittämät asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa (heinä-marraskuussa) käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
2) vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi
3) esitetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja
5) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
6) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
7) käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten hallitukselle esittämät asiat

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sivun alkuun